Taakomschrijving bestuursleden op grond van de statuten van “Ons Buiten”,

met name de artikelen 8 en 9.

 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester,

heeft de dagelijkse leiding van de vereniging.

De leden van het dagelijks bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.

Het dagelijks bestuur houdt regelmatig spreekuur en onderhoudt het contact met de leden.

Het dagelijks bestuur regelt het beheer van de tuinen.

Het dagelijks bestuur legt het bestuursbeleid voor aan de Algemene Ledenvergadering.

 

De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging en is bij officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder.

De voorzitter onderhoudt de externe contacten – waaronder de AVVN, het N.H.Overlegorgaan en de Gemeente – en promoot de vereniging.

De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.

De voorzitter houdt zich bezig met de ARBO regels.

De voorzitter heeft de eindredactie van het verenigingsblad.

De voorzitter geeft de tuinen uit aan de aspirant-leden

 

 

De secretaris verzorgt de correspondentie naar de leden en naar derden op basis van overleg in het bestuur.

De secretaris agendeert de bestuursvergaderingen en zorgt er voor dat er notulen gemaakt worden.

De secretaris houdt de ledenlijst bij en meldt wijzigingen aan de AVVN.

De secretaris verzorgt de administratie Algemeen Werk.

De secretaris verzorgt het jaarverslag ter bespreking in de Algemene Ledenvergadering.

 

De penningmeester zorgt voor alle financiële handelingen.

De penningmeester verzorgt de complete financiële administratie, waaronder ook

de kantine en de winkel vallen.

De penningmeester zorgt voor het financiële jaarverslag en de begroting ter goedkeuring en vaststelling in de Algemene Ledenvergadering.

 

De vice voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en beschikt over voldoende dossierkennis om dit te kunnen doen.

De vice voorzitter assisteert de voorzitter bij haar werkzaamheden.

De vice voorzitter stroomlijnt de interne organisatie.

De vice voorzitter zorgt voor kadervorming.

 

De complexbeheerder houdt toezicht op het complete aanzien van het complex, waaronder ook het onderhoud van de kantine en het onderhoud van gereedschappen en andere materialen vallen.

De complexbeheerder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de organisatie van alle werkzaamheden.

De complexbeheerder stelt het jaarplan complexbeheer samen ter bespreking in de Algemene Ledenvergadering.

 

De coördinator Algemeen Werk is verantwoordelijk voor de organisatie van het Algemeen Werk en kan zich daarbij laten assisteren door maximaal 3 tuinleden.

 

De coördinator bouwcommissie draagt zorg voor :

  • Toezicht op de bouw en verbouw van huisjes en andere opstallen.
  • Keuring en taxatie van huisjes en andere opstallen.
  • Coördinatie van bouw en verbouw van opstallen van de vereniging.

Daartoe werkt hij samen met tenminste 2 andere, door het bestuur benoemde, tuinleden.

 

De winkelbeheerder zorgt voor:

  • In- en verkoop van tuinbenodigdheden.
  • Het open stellen van de winkel.

 

Deze taakomschrijvingen zijn besloten in de bestuursvergadering en vastgesteld op 11 juni 2007.